معجزه ای از سردار شهید حاج حسن دشتی + عکس

ساعت سردار شهید دشتی

ساعت سردار شهید حاج حسن دشتی که بعد از گذشت 28 سال همچنان دقیق استبهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب