پایگاه فرهنگی شهید دشتیشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

ورود - پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.