پایگاه فرهنگی شهید دشتییکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

نویسندها | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

نویسندها

حسن دشتی